Day: 九月 24, 2020

The Advantage of Investing UK Scotland Property | UK Immigration and Property investment JiaYu
海外物業

購買英國物業點揀好?一文詳解買英國細價樓好處

購買英國物業熱潮持續,但唔少港人都淨係見到倫敦同曼徹斯特嘅樓花廣告,到底買英國樓係咪只係得呢啲城市選擇?當然唔係啦!除咗耳熟能詳嘅英格蘭城市外,蘇格蘭物業其實都相當吸引㗎,尤其是細價樓添。