fbpx

Day: 二月 18, 2022

海外物業

英國HMO值得投資? 全面比較HMO與細價樓投資回報

英國物業投資市場依然熾熱,當中有唔少投資者選擇購買經改裝嘅HMO,睇中其投資回報較一般物業高,起碼都有10-20%。不過2022年生活成本上升,投資HMO嘅回報同風險加劇,其實仲值唔值得投資?Buy-to-let細價樓亦係唔少人嘅選擇,作為精明投資者應該點揀最好賺?