Day: 六月 2, 2022

海外物業

投資蘇格蘭前景無限 點解選擇投資蘇格蘭物業?

英國物業投資市場熾熱多時,唔少港人都會選擇較熟悉嘅英國城市投資,例如曼徹斯特、利物浦等英格蘭城市。蘇格蘭作為全英第四大城市、宜居城市國際金融中心排名全英第三,未來發展潛力極大,將吸引更多當地居民移入並帶動樓價升值能力。想了解點解要選擇蘇格蘭細價物業投資,呢篇文章必讀!